Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghiệp
(0204) 3826112
contact@bcit.edu.vn

- Kỹ thuật sửa chữa, lắp ráp máy tính