Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghiệp
(0204) 3826112
contact@bcit.edu.vn

- Công nghệ thông tin (Ứng dụng phần mềm)