Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghiệp
(0204) 3826112
contact@bcit.edu.vn

- Bảo trì và sửa chữa thiết bị cơ khí